تبلیغات
*منم تنهایی* - نا ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
*منم تنهایی*

به نام حق،به نام بزرگترین بزرگترینها،به نام صلح،به نام برکت،به نام آزادی،به نام کسی که تمام کهکشانهامال اونه،به نام خدا

نا ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ

دوشنبه 30 تیر 1393

بگو خدایا شکرت ، نا ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﻬﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺁﺧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ
ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺟﺎﻧﻢ ﭘﺴﺮﻡ ﺟﺎﻧﻢ ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ

ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺟﻮﺍﻧﮑﯽ ﻫﻔﺪﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺧﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﺯﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ناﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﻩ ﺍﺵ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻧﻮﺑﺘﺶ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻐﺾﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻩ ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﯿﮑﺖﻫﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮﻟﻘﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﻣﯿﺸﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻭ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ

ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﻢ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺍﺻﻼ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ ﻣﺮﺍ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﻢ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ﻓﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺍﺕ ﻓﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﻮﮊﻩ ﺍﺕ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﺪﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ

ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ

ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺳــــﻼﻣﺘﯽ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻦ 


رهگذر
شنبه 11 مرداد 1393 07:05 ق.ظ
خیلی قشنگ بود.
هرجا که نداری فدای سرت....
این قسمتشو خیلی دوسداشتم.
واقعا حقیقته.ما آدما خیلی ناشکریم.خیلی
پاسخ ناصر : ممنونم خواهر گلم
چشمای شما قشنگ میبینه
دخترک تنها
شنبه 4 مرداد 1393 12:25 ب.ظ
سلام چطورید . امیدوارم هر جا هستید خوب باشید . واقعا ناشکری بد. زمانی میفهمیم که این نعمت بزرگ سلامتی رو از دست بدیم بعد اونوقت از خدا میخوایم همه چیزو بگیر سلامتیو بده چقدر ما انسان ها مو جودات جالبی هستیم . همیشه تشنه ایم .
پاسخ ناصر : سلام ممنونم
شما خوبید؟
همچنین عزیز.
واقعا همینطوره که میگی.متاسفانه وقتی میفهمیم که کار از کار گذشته.وبدیش هم به اینه که گاهی وقتها شاید اتفاقی برامون میفته تا زمانی که گرفتاریم میگم مثلا دیگه تکرار نمیکنیم.وبه محض اینکه این مشکل رفع شد دوباره برمیگردیم به خانه اول.
ممنونم از نظر زیباتون
سمیرا
پنجشنبه 2 مرداد 1393 05:18 ب.ظ
وقتی که نیستی...
پرنده خیالم به سرش میزند که خود را حلق آویز کند از دار دلتنگی ات...
به دادش نمیرسی....؟

بم سربزن
پاسخ ناصر : سلام
از این که به وبم سر زدی خوشحال شدم
ممنونم
چشم
زهرا8
چهارشنبه 1 مرداد 1393 06:52 ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم
نه توآنی که گدایی راننوازی به نگاهی
دراگر باز نگردد نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدابرسر راهی
سلام بزرگوار
خیر ببینی
عالی بود
درپناه حق
پاسخ ناصر :
"‏بسم الله الرحمن الرحیم
خدایی می‌کند ربم هنوزم مستی ای جانا
تجلی می‌کند هر آن ز هر سو غافل انسانا
گهی در کوه و در برگی گهی در طفل و در خاری
گهی در حیرت مجنون گهی منصور در داری
حلولی نیست در کارش نیارد تاب آن بارش
دل عشاق می‌باید یکی بیند ز بسیارش‏"

خدا ایا ما همه فقیر کوی توییم
به مارحمی
چرا که تو رحمان رحیمی
....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها